Multidisciplinarni pristup koordinaciji sudionika sigurnosnog sektora / A Multidisciplinary Aproach to the Coordination of the Participants of the Security Sector

Branko Mihaljević, Matea Penić Sirak

Sažetak


Kako bi bio efikasniji, sigurnosni sustav mora se bazirati na suradnji partnera na lokalnoj, regionalnoj, međunarodnoj i globalnoj razini. Koordinativni pristup multidisciplinarnom sigurnosnom sustavu podrazumijeva zajedničku namjeru, misiju, viziju i ciljeve svih institucija i tijela kojima je dodijeljena uloga u pružanju i očuvanju sigurnosti države i njenog stanovništva. Međuresorna suradnja sigurnosnog sektora predstavlja odnos između dijela ili dijelova različitih sektora društva koji su formirani u svrhu provedbi mjera i aktivnosti vezanih za pitanja sigurnosti. U poslovima sigurnosti veoma je važna međusobna suradnja svih sektora društva. Svrha ovakvog sveobuhvatnog pristupa upravo je osiguranje stabilnosti i sigurnosti. Svaki oblik suradnje podrazumijeva postizanje više razine operativnosti nego što bi se to moglo postići samostalnim djelovanjem. U ovom radu autori će se baviti pitanjima međuresorne suradnje policije, vojske i sigurnosno-obavještajnih agencija. Suvremene asimetrične ugroze ne poznaju nacionalne granice i ne sputavaju ih limitacije u nadležnostima pojedinih resora, poput vojske i policije te je u cilju efikasnog kriznog planiranja, na nacionalnoj razini, potrebno intenzivirati multidisciplinarnu koordinaciju sudionika sigurnosnog sektora. Sukladno navedenom, sigurnosni sustav mora biti u stanju operativnosti kako bi izvršio sve operacije pod jedinstvenom strukturom nadležnosti i kontrole institucija.

-------------------------------

To be effective, security system must be based on co-operation of partners at local, regional, international and global level. Co-ordinated approach to a multidisciplinary security system implies a common purpose, mission, vision and goals of all the institutions and bodies that have been assigned the roles in providing and preserving the security of the state and its population. Intersectoral cooperation of the security sector represents a relationship between part or parts of different sectors of society that are formed for the purpose of implementing the measures and activities related to safety issues. When it comes to the field of security activities the co-operation of all sectors of society is of great importance. The purpose of such comprehensive approach is precisely to ensure stability and security. Any form of cooperation includes the achievement of higher levels of operability than it could be achieved through independent operations. The authors will address issues of intersectoral cooperation of police, military and security intelligence agencies. Modern asymmetrical threats know no national boundaries and are not bound by limitations in the jurisdiction of certain departments, such as the army and police and in the purpose of efficient crisis planning, at the national level, it is necessary to intensify the coordination of multi-disciplinary participants of the security sector. Accordingly, the security system must be in state of operability in order to perform all operations under a single structure of institutional jurisdiction and control.


Ključne riječi


koordinacija; međuresorna suradnja; sigurnosni sektor; coordination; intersectoral cooperation; security sector

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##