Upravljanje kontrolom kvaliteta u kriminalističkim vještačenjima / Quality Control Management in Forensic Expertises

Muamer Kavazović, Nebojša Bojanić

Sažetak


Cilj: Rad proučava savremene standarde koji obezbjeđuju efikasno i pouzdano upravljanje kontrolom kvaliteta unutar poslova vezanih za kriminalistička-forenzička vještačenja. Isti bliže obrazlaže odredbe standarda ISO 17025 i ukazuje na razloge za implementaciju istih unutar forenzičkih službi unutar BiH. Rad osvjetljava i ulogu rukovodioca kontrole kvalitetom u procesu primjene ovog standarda, odnosno na koji način navedena funkcija može biti alternativno postavljena. Dakle, glavni cilj rada je prikazati odredbe standarda ISO 17025 , mogućnosti i potrebe njegove implementacije na području funkcionisanja forenzičkih laboratorija u Bosni i Hercegovini.

Metod: Metodom analize sadržaja, autori proučavaju razloge koji se nameću kao imperativ za implementaciju ISO 17025 strandarda u forenzici, konkretno upravljanjem kvaliteta u forenzičkim laboratorijama. Konsultovanjem samog sistema ISO i specifičnog standarda ISO 17025, iskustava drugih laboratorija, kao i teoretskim i praktičnim pristupima problematici kontrole upravljanja kvaliteta, sažimaju se utvrđeni rezultati i daju preporuke za postupanje u Bosni i Hercegovini.

Nalazi: Treba reći da će radi valorizacije rezultata istraživanja i vještačenja forenzičkih eksperata i laboratorija, biti neophodno u skorijoj budućnosti za potrebe suda i tužilaštva imati akreditovane laboratorije prema ISO 17025 standardima.

Istraživačka ograničenja: Treba istaći da se razmišljanja i zaključci izneseni u radu ne temelje pored teorijskih prosudbi i na odgovarajućem empirijskom istraživanju provedenom od strane autora koje bi ih potvrdilo ili negiralo, to se rezultati ovog rada mogu uzeti u obzir u strogo ograničenom obimu.

Praktičke implikacije: Potrebe za implementacijom ISO standarda pojavljuju se sa zahtjevom za akreditaciju forenzičkih laboratorija, njihovih metoda i osoblja, kako bi u punoj mjeri u krivičnom, ali i građanskom ili parničnom postupku do punog izražaja došlo načelo objektivnosti.

-------------------------------

Target: This paper explores the modern standards which ensure the efficient and reliable control quality management related to forensic expertises. Paper trying to explain the norms of the ISO 17025 and indicates the reasons for their adoption from the forensic services in BiH. The paper shows the role of control quality manager in the process of applying this standard, or way how that function may be alternatively performed.

Method: Trough Content analysis method, the authors study the reasons for the implementation of ISO 17025 standard in the forensics, specifically in control quality management in forensic laboratories. Analyzing the ISO system and specific standard ISO 17025, the experiences of other laboratories, as well as theoretical and practical approaches in control quality management, summarize the identified results and make recommendations for further actions in Bosnia and Herzegovina.

Findings: It should be noted that in order to valorisation of research results and expertises made from forensic experts and laboratories, be necessary in the near future for the court and the prosecution have an accredited laboratory according to ISO 17025 standards.

Research limitations: It should be noted that the opinions and conclusions expressed in the paper are not based on the corresponding empirical survey conducted by the authors which would be confirmed or denied, that the results of this study can be considered in strictly limited scope.

Practical implications: The needs for implementation of ISO standards appear with the request for accreditation of forensic laboratories, their methods and staff, to the full extent of the criminal, but also civil or civil proceedings to the fore came the principle of objectivity.


Ključne riječi


Kontrola kvaliteta; akreditacija; upravljanje kontrolom kvaliteta; ISO 17025; Control of quality; Accreditation; Control of quality management; ISO 17025

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##