O problemima istraživanja korupcije i primeni istraživačkih rezultata / The Problems of Corruption Research and the Use of Research Results

Cane Mojanoski

Sažetak


Rad aktuelaizira pitanja povezana za načine istraživanja korupcije kao društveni fenimen. Posebno se raz­matraju dielme oko primene kvantitaivnih i kvalitativnih istraživačkih pristupa. U tom kontekstu otvara se pitanje, koji je teorijski domašaj istraživačkih rezultata, odnosno koliko oni nude rešenja složenih oblika korupcije i koji je društveni odgovor.

U tom kontekstu raspravlja o nastojanju da se poboljša kvalitet debate i poboljša savremena praksa. Tema­tizira se odnos između kriminološkog istraživanja i politike i prakse kao ključan element primijenjene krimi­nologije. Pri tome analizirat će se i istraživački rezultati sa terenskoih istraživanja sprovedena u 2013, 2014 i 2015 godini na području Republike Makednonije u kojoj je obuhvaćeno 1210 u 2013, 1017 u 2014 i 1041 u 2015 godini. Posebno se analiziraju odgovri povezani sa preventivnim pristupima i načinu preveniranja kriminalnih, posebno koruptivnih delatnosti. Tako na pitanje na koji način se može dokazati korupcija, na ponudenu ocenu sa svedočenjem građana. Taj stav imali su 28,84% u 2013 godini, 28,81% u 2014 i 32,85% u 2015 godini. Jedan broj ispitanika smatra da dokazivanje korupcije može se ostvariti pomoću sakupljanja makterijalnih dokaza. Nhihovi stavovi kreću se od 19,34% u 2013, 17,21%u 2014 i 18,64% u 2015 godini.

U tom kontekstu raspravkja se i o odnosu između istraživanja, politike i prakse. U tom kontekstu tematizira se prevencija, kao segment kriminalne politike, a samim tim i sigurnosne politike, t.j. stvaranja nesigurno­sti u zajednici. 

------------

The work actualizes issues related to possible ways to research the social phenomena of corruption. Spe­cial consideration is given to the dilemma about applying quantitative and qualitative research approach­es. In this context, a question arises, what is the theoretical impact of the research results and do they offer a solution for complex forms of corruption and what the consequences on the society are?

In addition, are discussed efforts to raise the quality of debate and to modernize the existing practice. The main focus is on the relationship between criminological research and policy and practice as key ele­ments of applied criminology. Thus, are being analyzed research results of terrain researches conducted in the Republic of Macedonia in 2013, 2014 and 2015 which in 2013 involved 1210 respondents, in 2014 participated 1017 and in 2015 1041. Especially, are being evaluated responses related to preventative ap­proaches and ways to prevent crime, particularly the corruption activities. So, to the question how corrup­tion can be proven, the positive attitude to the offered option “with testimony of a citizen” was 28.84% in 2013, 28.81% in 2014 and 32.85% in 2015. A number of respondents believe that proving corruption can be achieved “by collecting material evidence”. Their attitudes range from 19.34% in 2013, 17.21% in 2014 and 18.64% in 2015.

Furthermore, is discussed the relationship between research, policy and practice. Finally, is examined prevention, as a segment of criminal policy, and therefore the security policy, including the creation of insecurity in a community. 


Ključne riječi


istraživanje; korupcija; prevencija; građani; Research; Corruption; Prevention; Citizens

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##