Implementacija i unapređenje rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH / Implementation and Improvement of Directorate for Coordination of Police Bodies within the Ministry of Security

Zoran Kovačević, Zoran Lakić

Sažetak


Bosna i Hercegovina ima veoma složeno ustrojstvo policijskih tijela sa mješavinom različitih organizacionih rešenja što je čini unikatnim primjerom u regionu. Entitet Federacije Bosne i Hercegovine ima decentralizovani sistem policijske organizacije koji karakterišu posebna ministarstva unutrašnjih poslova za svaki kanton. Pored toga postoji Federalno Ministarstvo unutrašnjih poslova koje ima propisane nadležnosti u okviru Federacije i u okviru kantona. Drugi entitet je Republika Srpska koja ima Ministarstvo unutrašnjih poslova ustrojeno na centralizovanom sistemu organizacije. I na kraju u okviru teritorijalne organizacije policijskih tijela postoji i Distrikt Brčko, kao zasebna administrativno-upravna jedinica, sa sopstvenom policijskom agencijom.

Konkretno na državnom nivou BiH nalazi se Ministarstvo bezbjednosti u okviru koga funkcioniše nekoliko policijskih upravnih organizacija s operativnom samostalnošću. Najprije su formirane Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Granična policija Bosne i Hercegovine (GPBiH). U narednom periodu Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine ustrojeno je još nekoliko upravnih organizacija s operativnom samostalnošću.

U tom momentu jedna od osnovanih je i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH. Direkcija je osnovana 2008.godine kao pokušaj odgovora na ovako složenu organizaciju policijskih tijela u BiH. I onako već komplikovana organizacija policijskih tijela u BiH postavlja mnoge izazove, otvara niz pitanja vezanih za policijsku funkcionalnost, efikasnost i efektivnost, uspešnu kontrolu kriminaliteta, policijsku koordinaciju, komunikaciju i saradnju u ostvarenju javne sigurnosti, zaštite ljudskih prava, sigurnosti ljudi i imovine na teritoriji čitave BiH.

S toga je neophodno izvršiti edukaciju policijskih službenika, državnih službenika i zaposlenika u vezi sa potrebom unapređenja komunikacije, saradnje i razmjene informacija. U njihovoj realizaciji bila bi potrebna pomoć u osmišljavanju konkretnih tema, sadržaja edukacija i unapređenje ljudskih resursa. Edukacija kadrova ne može se ostvariti samo praktičnim radom i sticanjem praktičnih iskustava. Izbor kadrova za određene društvene funkcije i zadatke ima dokazano prvorazredno značenje. To u punom smislu riječi vrijedi i za sva radna mjesta koja su predviđena u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

------------------------------------

Bosnia and Herzegovina has a very complex structure of the police authorities with a mixture of different organizational solutions which makes it a unique example in the region. The entity of the Federation of Bosnia and Herzegovina has a decentralized system of police organization that characterize the special ministry of the interior of each canton. In addition there is the Federal Ministry of Interior, which is prescribed responsibilities within the Federation and within cantons. The second entity, the Republic of Serbian, which has the Ministry of Interior established the centralized system of the organization. And finally in the territorial organization of police authorities there and Brcko District, as a separate administrative-administrative unit, with its own police agency.

In particular at the state level of BiH is Ministry of Security within which operates several police administrative organization with operational autonomy. First they formed State Investigation and Protection Agency (SIPA) and the Border Police of Bosnia and Herzegovina (Border Police of BiH). In the coming period, the Law on Directorate for Coordination of Police Bodies and Agencies for police structure support of Bosnia and Herzegovina was established on several administrative organization with operational autonomy.

At that moment one of the established and the Directorate for Coordination of Police Bodies of Bosnia and Herzegovina. The Directorate was established in 2008 as an attempt to respond to this complex organization of police bodies in BiH. And as already complicated organization of the police authorities in BiH poses many challenges, raises a series of questions relating to police functionality, efficiency and effectiveness, successful control of crime, police coordination, communication and cooperation in achieving public safety, protection of human rights, security of persons and property on the territory the entire country.Therefore, it is necessary to educate police officers, civil servants and employees in connection with the need to improve communication, cooperation and exchange of information. In their implementation would require help in designing specific topics, content education and improvement of human resources. Education of staff can not be achieved only by practical work and gaining practical experience. The selection of personnel for social functions and tasks has proven first-rate importance. It's in the full sense of the word applies to all workplaces that are established in the Directorate for Coordination of Police Bodies of Bosnia and Herzegovina.


Ključne riječi


Ministarstvo bezbjednosti; Direkcija; Granična policija; SIPA; ljudski resursi; edukacija; Ministry of Security Directorate; Border Police; SIPA; human resources; education

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##