Ljudski resursi u policijskim strukturama Bosne i Hercegovine / Human Resources in the Police Structures of Bosnia and Hercegovina

Fuad Džaka

Sažetak


U radu pod nazivom: „Ljudski resursi u policijskim strukturama Bosne i Hercegovine,“ izraženo je kriminalističko-kriminološko i sociološko stanovište o nekim faktorima, koji narušavanju sigurnosni ambijent u našoj zemlji  i direktno ili indirektno utiču na profesionalan i efikasan rad ljudskih resursa, zaposlenih u policijskim strukturama BiH. Nadalje u radu se daje osvrt na  kompleksan organizacioni policijski sistem u BiH, koji djeluje  na tri nivoa, a koji ujedno daje sliku postojećeg ustavno pravnog uređenja i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu vrši se kraća analazi policijske strukture u BiH, sa akcentom na, ljudske resurse i uticaj organizacijske strukture, jurisdikcije i pravnog okvira, postojeća tri nivoa na rad i efikasnost policijskih struktura u BiH. Dobro obučeni i opremljeni  ljudski resursi,  treba da budu ključni faktor za postizanje sigurnosnih ciljeva i  uspješnosti policije Bosne i Hercegovine, počev od lokalnog do državnog i međunarodnog nivoa, u stvaranju što sigurnijeg ambijenta, u kojem će se svaki građanin naše zemlje ali  i stranac koji dođe u našu zemlju, osjećati sigurnim, a stopa kriminaliteta biti u podnošljivim granicama. Tu uspješnost  treba da  osiguraju ljudi odnosno ciljani kadrovi. Oni treba da preuzmu odgovornost, a njihov profil treba da  uključuje struku odnosno specijalnost, iskustvo, vještine, sposobnosti, znanje, viziju, političku nepristrasnost, profesionalnost i osjećaj prema građanima i državi. U tom smislu praksa ukazuje, da  policijske agencije  u regionu ali i u našoj zemlji u svoj rad postepeno uvode standarde i prakse EU, što dovodi do povećanja odgovornosti i transparentnosti policijskih snaga, te povećanja operativnih kapaciteta. Takođe, praksa ukazuje i na činjenicu da bi u kontekstu standarda i prakse EU, u narednom periodu, moglo doći do  smanjenja broja pripadnika policijskih struktura, što predstavlja izazov sa kojim se suočavaju sve države u regiji, koje  imaju dvostruko više policajaca na 100.000 stanovnika od prosjeka EU. To pitanje treba riješavati uvođenjem najboljih praksi, obuka sa akcentom na kriminalističko-obavještajni rad i policijsku saradnju, uvođenjem savremenih tehnika upravljanja, organizacijskim racionalizacijama, jačanjem saradnje i koordinacije policijskih tijela. U tom smislu kada je u pitanju kordinacija policijskih tijela, u poslijednje vrijeme u našoj zemlji ulogu je preuzela Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH. Takođe treba raditi na jačanju saradnje sa akademskom zajednicom, te primjeni novih naučnih dostignuća. U radu se koristi statističko-analitička metoda, komparativna metoda, analiza sadržaja, SWOT analiza, te metod introspekcije. Statističkom analizom urađenom na osnovu dostupnih podataka, uočava se da u  policijskim strukturama BiH, nedostaje  specijalističkog kadra, posebno iz oblasti kriminalistike, a SWOT analizom utvrđeno je da policijske strukture u BiH nisu u potpunosti tehnički opremljene. Na kraju rada daje se zaključak koji se odnosi,  da bez profilisanih kadrova u policijskim strukturama BiH, nemože se doći do adekvatnog odgovora na sigurnosne  izazove i efikasno suprostavljanje kriminalitetu, te da nema adekvatne sigurnosti građana, što bi svakako trebao biti i osnovni cilj i motiv države u njenom upravljanju ovim segmentom sektora sigurnosti, te glavni uslov za funkcionisanje pravne države.

-------------------------------

The work entitled: "Human resources in the police structures of Bosnia and Herzegovina," expresses the criminal-criminological and sociological viewpoint on some factors, which distort security environment in our country and in a direct or indirect way impact on the professional and efficient work of the human resources employed in police structures of BiH. Furthermore, the paper looks at the complex organizational policing system in BiH, which operates on three levels, which also gives a picture of the existing constitutional and legal organization and functioning of the state of Bosnia and Herzegovina. A short  analyses of police structures in BiH is made in this context, with emphasis on human resources and the impact of organizational structure, jurisdiction and legal framework, the existing three levels of performance and efficiency of police structures in BiH. Well-trained and equipped human resources should be a key factor for achieving security goals and performance of the police of Bosnia and Herzegovina, from the local to the national and international levels, to create the safest possible environment, in which every citizen of our country, but also a foreigner who comes to our country, would feel safe and the crime rate would be in tolerable limits.

This success should be ensured by the personnel. They need to take responsibility, and their profile should include the profession or specialty, experience, skills, abilities, knowledge, vision, political impartiality, professionalism and a sense of the citizens and the state. In this sense, the practice indicates that police agencies in the region and in our country in their work gradually are introducing EU standards and practices, leading to increased accountability and transparency of the police force, and increase operational capacity. Also, the practice also points to the fact that in the context of EU standards and practices, in the future, could lead to a reduction in the number of police structures, which is a challenge faced by all countries in the region, which have twice as many police officers per 100,000 population from the EU average. This issue should be solved by introducing best practices, training with an emphasis on crime intelligence operations and police cooperation, the introduction of modern management  techniques, organizational rationalization, strengthening cooperation and coordination of police bodies. In this sense, when it comes to coordination of police bodies, in the recent past in our country Directorate for Coordination of Police Bodies of Bosnia and Herzegovina has overtaken its role.We should also work to strengthen cooperation with the academic community, and the application of new scientific research. The paper uses the statistical and analytical method, comparative method, content analysis, SWOT analysis, and the method of introspection. Statistical analysis has been based on the available data, it is evident that the police structures of BiH, lack of specialized personnel, especially in the field of criminal justice, and SWOT analysis revealed that the police structure in BiH are not fully technically equipped. At the end of this paper, it is concluded that without profiled personnel in police structures an adequate respond to security challenges, effective crime fighting, adequate security of citizens could not be reached to. It certainly should be the primary goal and motive of a state in its management of this segment of the security sector, and the main condition for the functioning of the rule of law.


Ključne riječi


ljudski resursi; sigurnost; policijske strukture; saradnja; efikasnost; human resources; security; police structures; cooperation efficiency

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##