Istraživanje bezbjednosnih pojava u nebezbjednim uslovima / Reachers on Security Phenomena and Security in Unsafe Conditions

Goran Blagojević

Sažetak


Evolutivnim progresom civilizacijskih tokova i samim napredkom tehničko-tehnoloških dostignuća u oblasti vojne industrije i konvencionalnih subjekata koji učestvuju u struktuisanju bezbjednosnih pojava, doprinijelo je postojanju činjenice da se u savremenoj današnjici sve više može govoriti o uslovima življenja koji su manje bezbjedni ili nebezbjedni.Globalni geopolitički i geostrateški hegemonizam malih i velikih igrača, odnosno zemalja u svijetu, rezultira nastajanje nebezbjednih uslova življenja koji su različitih fenomenoloških oblika i dimenzija. Takođe, kao rezultat navedenog se pojavljuje i problematika istraživanja bezbjednosnih pojava u nebezbjednim uslovima. Porastom nasilja i konflikata u svijetu i sve većim interesovanjima naučnih akademskih zajednica upravo za proučavanje ovih fenomena, doprinosi se postojanju atmosfere u kojoj se sprovodi istraživanje bezbjednosnih pojava sa deficitom sistematizovanog formulisanja kako prevazići problematiku sa kojom se susreće istraživač u procesu svog rada. Obzirom da je 21. vijek generalno nestabilan i protkan različitim oblicima bezbjednosnih hazarda, u ovom radu će biti riječi o problematici istraživača koji se susreću tokom svog rada u uslovima koji su nebezbjedni.

-------------------------

Evolutionary process of civilization and thus progress of tehnical and technological anchievements in the fieled of milirary industry and konverzation entities that participate in strukturing security phenomena contrabuted to the existence of the fackt that in contemporary today increasingly speak of living conditions that are less safe and unsafe.Global geo strategic and geo political hegemony of small and large players or countries in the world,resulting in the formation of unsafe conditions that are phenomenological snapes and sizes also as a results of above occurs and research issues of occurrences in unsafe conditions. Increase in violence and conflict are the world and the increasing in teres of scientific academic community just for styding this phenomena contribute to the existence of an atmosphere in which to conduct research on security phenomena whit a defict systematized formulation by the researcher in the process of their work. Given that the 21.st. Century is generally unstable and riddled various forms of security hazards,in this paper will discuss the issues that reasearchers encounter in the work in conditions that are not unsafe.


Ključne riječi


istraživanje; bezbjednosne pojave; nebezbjedni uslovi; research; safety occurrents; unsafe working conditions

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##