Korupcija, izazov za institucije Kosova / Corruption, the challenge for Kosovo institutions

Reshat Maliqi

Sažetak


Tema ovog rada, korupcija, izazov za institucije Kosova, je vrlo široka i aktuelna tema koja obuhvata teorijski i praktični tretman. Korupcija, koja je opisana kao korištenje javne vlasti za pojedine namjene, je vrlo kompleksan pojam. To je odlika raznih društava i država, koja  posljednjih nekoliko godina, smatra se kao vrlo prisutna pojava u zemljama u tranziciji, one  nerazvijene kao i one u razvoju, navodeći kao prepreka za implementaciju demokratije. Korupcija ima tendenciju da raste brže od dinamike implementiranja za njenu neutralizaciju. Sistematski, korupcija je izazvala i nastavlja da izazive mnoge zabrinjavajuće probleme u svim zemljama svijeta, a posebno na Kosovu. Na osnovu izvještaja Transparency International-a, korupcija je jedna od najvećih izazova savremenog svijeta.

Važnost proučavanja ovog problema kroz ovu temu ima za cilj prepoznati veličinu, strukturu i dinamiku ovog fenomena; da analizira sveobuhvatan utjecaj općih faktora. Na osnovu identifikacije problema korupcije, lokalnih i međunarodnih izvještaja koji zaključuju visok nivo ove vrste kriminala, pored drugih područja i u sigurnosnim pitanjima, korupcija se vidi kao ozbiljna rana za naše društvo. Obrazloženje ovog rada je logična posljedica fenomena korupcije u Republici Kosovo.

Uzroci, posljedice i borba protiv korupcije su uvijek predmet brojnih istraživanja i razgovora među istraživačima, političarima i drugim akterima koji se bave ovim problemima, ne ostavljajući sa strane i segmentia civilnog društva. Ovi problemi predstavljaju predmet proučavanja ovog rada iz moje perspektive sa namerom da bi se pridružio opšte zabrinutosti zbog ove pojave.

Tokom ovog studija će se koristiti različite metodologije, kao metodologija analize slučajeva korupcije, metoda komparativne analize, komparativne metode i statističke metode pojave i borbe protiv korupcije na Kosovu za godine 2012-2014.

Za borbu i sprečavanje korupcije, društvo i institucije Kosova, pored preventivnih mjera, bi trebala provesti dostignute mjere iz nauke kriminalistike na osnovu savremenih trendova u sigurnostnom menadžmentu. Krajnji cilj ovog rada je utjelovljenje ili praktična primjena njegovih rezultata i statistike u naporima društva da spriječi, ograničuje i eliminira pojavu korupcije na Kosovu.

----------------------------

The theme of this paper, corruption, the challenge for Kosovo institutions is a very broad and actual topic, which includes both theoretical and the practical handling. Corruption, which is described as the use of public power for individual purposes is a very complex concept. It is a feature of different societies and countries. In recent years it is considered as a very present phenomenon in transition countries, the least developed ones as well as developing countries, stating corruption as an obstacle to the implementation of democracy. Corruption tends to grow faster than the dynamics implemented to neutralize it. Systematically, it has caused and continues to cause many stressing problems in all countries of the world and especially in Kosovo. Based on a report of the Transparency International, corruption is one of the biggest challenges of the contemporary world.

The importance of the study of this problem through this topic aims to recognize the size, structure and dynamics of this phenomenon; to analyze comprehensively the impact of general factors. Based on the identification of the problem of corruption, and local and international reports which establish a high level of this type of crime besides other areas in security issues, corruption is seen as a serious wound for our society. Rationality of this paper is the logical consequence of the corruption phenomenon in the Republic of Kosovo.

Causes, consequences and fighting against corruption are always subject to numerous studies and discussions among researchers, politicians and other stakeholders dealing with these problems, not leaving out the segments of civil society. These concerns constitute the object of study of this paper from my perspective in order to join the general concern over this phenomenon.

During this study, different methodologies will be used, as follows: methodology of the analysis of corruption cases, the method of comparative analysis, comparative methods and statistical methods of presenting and combating corruption in Kosovo for 2012-2014.

For combating and preventing corruption, Kosovo society and institutions, in addition to preventive measures, should implement the measures of science of criminology achieved by contemporary trends in safety management. The ultimate goal of this work is the materialization or practical application of its results and statistics in the society efforts to prevent, limit and eliminate the phenomenon of corruption in Kosovo.


Ključne riječi


Korupcija; prevencija i borba protiv korupcije; metode rada; izazovi; uzroci; prevencija; Kosovo; corruption; corruption prevention and combating; working methods; challenges; causes; prevention; Kosovo

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##