Značaj edukacije u oblasti kriminalistike i kriminologije kao faktor uspjeha u sigurnosnom sistemu na Kosovu / The importance of education in the field of criminal justice and criminology as a success factor in the security system in Kosovo

Fatmir Qollakaj

Sažetak


Opšte poznato je da sigurnosni sistem i drugi sistemi određeni su i zavisni od političkog sistema i Ustavnog poretka, takođe i kvalitet sigurnosnog sistema u jednoj državi zavisi i od mnogih drugih faktora , ali značajnih u određenim vremenskim periodima. Edukacija, profiliranje  u edukacionom smislu je faktor od značaja u današnjem vremenu, pogotovo kada imamo u vidu transnacionalne sigurnosne izazove i razne druge izvore ugrožavanja. Sigurnosni sistem Kosova je, vremenski rečeno,  kasnije konsolidiran  u uporedbi sa drugim sistemima, poznavajući delikatnost oblasti sigurnosti  u mladoj državi, ali zahvaljujući  i edukaciji i školovanjem mladih kadrova kroz nekoliko programa studija,ovaj sistem je kvalitetno kosolidiran u profesionalnom smislu, i kvalitet usluga ovog sistema je bio na očekivajućem nivou.  To znači  da sigurnosnostanje na Kosovu je bilo,  a i sada je na zadovoljavajućem nivou, ili drugačije rečeno, u prosjeku stanje je sigurnosno gledajući stabiljnije nego u drugim državama u regiji. Profil kriminalista i kriminologa na Kosovu do 2009.godine bio manje poznat u javnosti dok u raznim konkursima nije nigdje bio evidentiran kao profil ili smjer, dok poslije završetka i diplomiranja kadrova iz prve generacije programa Kriminalistike i Kriminologije i zaposlenja određenog broja istih, javnost   i institucije su sa skepsom prihvatili, ali brzo i shvatili značaj i doprinos ovog profila u sigurnosnom sistemu Kosova. Danas svjedočimo implementaciji tih mladih kvalificiranih školovanih kadrova koji stvaraju radne odnose i ugovore u zaposlenju u podsistemima sigurnosnog sistema Kosova. Prezentacija geneze, tog  sada već dugoročnog, uspjeha cilj je ovog autorskog uradka.

--------------------------

It is generally known that the security system and other systems are defined by and dependent on the political system and constitutional order;also the quality of the security system in one country depends on many other factors, relative to given time periods. Education, profiling in an educational sense, is the factor of importance today, especially when we take into account the transnational security challenges and a variety of other sources of threats. Security system in Kosovo is recently consolidated in comparison with other systems, given the delicacy of the area of security in the young country, but thanks to the training and education of young staff through a number of programs of study, one can say that this system is well consolidated in the professional sense, and in the quality of its services. This means that security in Kosovo was, and still is at a satisfactory level, or in other words, the average balance of the security appears more stable than in other countries in the region. Profile of a criminalist and criminologists in Kosovo was less known to the public until 2009 when the first cohort graduated in Criminal Justice and Criminology. They were consequently employed even thouhg not without a doze of initial scepticism; however, employers quickly realized the importance and contribution of the profiles in the security system in Kosovo. Today we are witnessing performance of these young qualified educated professionals employed in the subsystems of the security system in Kosovo. The main purpose of this article is to present the this already long-termsuccess of this new profile of professionals in the Kosovo security system.


Ključne riječi


sigurnosni sistem; kriminalistika; kriminologija; edukacija; institucije; security system; criminology; education; institutions.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##