Historijski razvoj privatnog detektivstva u BiH i neki specifični poslovi koje obavljaju danas / Historical Development of Private Detective Activities in Bosnia and Herzegovina and some of the Specific Jobs Private Detective Do Nowadays

Sedin Lakača

Sažetak


Privatno detektivstvo u BiH je samo po sebi specifično obzirom da u jednom dijelu države postoji već nekoliko godina, dok u drugom dijelu ne postoji u zakonodavnom smislu. Kada ovo kažemo prvenstveno mislimo na konstituciju države sačinjene od F BiH, RS i Distrikta Brčko, u kojoj jedni zakoni postoje i egzistiraju izvjestan period dok u drugom ne postoje. Takav slučaj je sa privatnim detektivstvom koji ne postoji u Federaciji BiH. Za cilj imamo predstaviti neke historijske činjenice koje upućju da je privatno detektivstvo na neki način postojalo i na području Bosne, a o čemu svjedoče i neki pisani dokumenti s ovih prostora. Takvi pisani dokumenti opisuju samu djelatnost i načine na koji su ti poslovi obavljani u tom vremenu. Osim toga cilj nam je da predstavimo i neke poslove današnjice koji su izazov u svakom smislu riječi naročito kada je u pitanju sigurnosni segment. Jedan od takvih poslova je "Cyber criminal" koji je predmet interesovanja velikog broja sigurnosnih agencija, a između ostalog i privatnih detektiva. Za potrebe ovog članka proveli smo istraživanje kojim je obuhvaćeno područje Federacije, gdje smo tom prilikom anketirali više skupina ispitanika od kojih prvenstveno policijske službenike različitih činova, građane, advokate, studente kriminalistike, prava i dr. Nakon provedenog istraživanja uočavamo da postoji velika zainteresovanost za privatnim detektivstvom kao i za poslovima koji su u njihovoj nadležnosti. Prezentiranjem rezultata predočit ćemo stvarno stanje o samoj spoznaji i afirmiranju poslova privatnih detektiva..

---------------------------

Private detective activities in BiH itself are specific, taking into account that in one part of the country they exist for couple of years, while in other part of the country they do not exist in legislative meaning. Speaking of this, we think at state constitution consisting of Federation of Bosnia and Herzegovina, RS and Brcko District, in the state in which some laws already exist for a certain time period while in other part of the country they do not exist. This is the case with private detective activities that do not exist in  Federation of Bosnia nad Herzegovina. Our aim is to present some of the historical facts which  show that private detective activities existed in some form in Bosnia, confirmed by some of the written documents from this area. Such witten documents describe activity itself  and form in which these jobs were performed in that time. Besides that, our aim is to present some of the today's jobs which are challenge in every sense especially when we talk about security part. One of such jobs is "Cyber criminal" that is a subject of interest of numerous security agencies, as well as private detectives. For the purpose of this article, we have conducted a survey in the Federation where we surveyed a number of respondents, primarily police officers of different ranks, citizens, lawyers, students of criminology, studenst of law, etc. After conducted survey we have noticed that there is a great interest for private detective activities  as well as for the jobs that are under their jurisdiction. By presenting the results we will show the real state of the perception and afirmation of private detective jobs.


Ključne riječi


privatni detektivi; historijat; poslovi; zakon; private detectives; history; jobs; law.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##