Kriminalističko-forenzička sredstva i metode u obezbjeđivanju dokaza u istrazi / Criminal forensic tools and methods in providing evidence in the investigation

Mladen Vuković, Dragan Božičković

Sažetak


Značajan dio kriminalističke aktivnosti bazira se na činjenici da učinilac na mjestu izvršenja krivičnog djela ostavlja tragove kojih nije svjestan, a ako je i svjestan ne može da pretpostavi značaj koji oni imaju za otkrivanje krivičnog djela i njegovo otkrivanje kao izvršioca. Prisustvo svih tragova i predmeta na mjestu krivičnog djela, na žrtvi, izvršiocu i drugim mjestima predstavlja indicije o akciji, pokretu, radnji izvršenja krivičnog djela. Pronalaženje, obezbjeđivanje, vještačenje, izvođenje ovih dokaza, kao i povezivanje dokaza sa drugim činjenicama u jedinstvenu cjelinu, nije moguće samo uz pomoć logičkog misaonog procesa, već je potrebna i primjena naučnih metoda. Znači, put od indicija ili dokaznih informacija do materijalno pravno relevantnih činjenica, odnosno dokaza moguć je samo uz primjenu naučnih metoda i poštovanjem zakonskih odredbi. Kriminalistika objedinjuje sve te metode drugih nauka i zakonska pravila da bi ispunila osnovni cilj i obezbijedila dokaze upotrebljive u krivičnom postupku. U radu će se prezentirati, analizitati i problematizovati kriminalističko-forenzička sredstva i metode u obezbjeđivanju dokaza u istrazi sa posebnim osvrtom na kriminalističku obradu lica mjesta sa svim specifičnostima vezanim za pronalaženja, izuzimanja i obrade tragova sa lica mjesta.

-----------------

A significant proportion of criminal activity based on the fact that the perpetrator of the crime scene leaves traces which was not aware of, and if it is aware of and can not assume the importance that they have for the detection of the crime and its discovery as the perpetrator. The presence of traces of the items on the site of the crime, the victim, the perpetrator and other places represent indications of action, movement, the act of commission of the offense. Locating, securing, expertise, performance of this evidence, and evidence linking with other facts in a single unit, it is not possible only with the help of logical thought process, and it requires the application of scientific methods. So, the way of circumstantial evidence or information material to the relevant facts, evidence or possible only with the application of scientific methods and compliance with statutory requirements. Crime brings together all the methods of other sciences and legal rules to achieve the basic objective and provide useful evidence in criminal proceedings. The paper will be presented, analizitati and problematize criminal forensic tools and methods in obtaining evidence in the investigation with special focus on the criminal investigation of the crime scene with all the specifics related to finding, exclusions and processing traces from the scene.


Ključne riječi


Kriminalistika; sredstva; metode; istraga; tragovi; dokazi; crime; means; methods; investigation; traces; evidence.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##