Neki faktori koji utječu na vjerodostojnosti iskaza vještaka / Some factors which influence the credibility of experts’ testimony

Petar Veić

Sažetak


Ovisi li vjerodostojnost iskaza vještaka kao dokaza u suvremenom kaznenom postupku samo o njegovu stručnom znanju i sposobnosti da to stručno znanje učini dostupnim sudionicima kaznenog postupka? Odgovorom na postavljeno pitanje bavi se kazneno postupovno pravo i kriminalistika od početka korištenja vještaka u postupku.

Jedno od pitanja u tom smislu odnosi se na organizacijski oblik tijela koje vještači i njegova pozicioniranost u odnosu na policiju i sud. Često se izražava sumnja u vjerodostojnost iskaza vještaka kao  dokaza ako je ustanova u kojoj se obavlja vještačenje smještena u sklopu policije koja s druge strane kriminalistički ali i dokazno istražuje određeni događaj i koristi spoznajno ili dokazno rezultate.

Razvoj kaznenog postupovnog prava teži racionalizaciji sredstava koja se ulažu u postupak te nastoji da što više policijskih radnji bude korišteno u postupku ne samo u spoznajne već i u dokazne svrhe.

Predmet razmatranja su prigovori koji se odnose na pozicioniranost ustanova koja se bave kriminalističkim ispitivanjem i vještačenjem u policiji a koji dovode u pitanje vjerodostojnost takvih postupaka. Kako bi se opravdalo aktualno stanje prikazuju se rješenja koja naglašavaju ulogu policije u kaznenom postupku glede pitanja oko kojih je uvijek bilo prigovora.

-----------------

Does the credibility of experts’ testimony as evidence in contemporary criminal procedure depend only on their professional knowledge and their ability to make that professional knowledge available to participants of criminal procedure? Criminal procedure law and criminalistics try to answer that question since the beginning of use of expert in the procedure.

One of the questions in this sense refers to organizational form of body which conducts the examination, and its position in relation to police and court. Credibility of experts’ testimony as evidence is often questioned if the institution conducting the examination is located within the police, which, on the other hand conducts evidentiary and criminal investigation, and uses the results in a cognitive or evidentiary manner.

The Development of criminal procedure law aims to rationalize the means invested in the procedure and seeks to use as many police actions as possible in the procedure, not only for cognitive but also for evidentiary purpose.

The objections which are referred to position of institutions which conduct criminal investigation and police examination are a subject of consideration bringing into question the credibility of such procedure. To justify the current situation the solutions which are shown highlight the role of police in criminal procedure regarding usually objectionable questions.


Ključne riječi


dokaz; vještačenje; kriminalističko ispitivanje; policija; evidence, examination; criminal investigation; police.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##