Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Bliska zaštita VIP ličnosti na skupovima visokog rizika“ (direktna linija komadovanja -DA, koordinacija- NE") / Close Protection of VIP at High-Risk Public Manifestations (Direct Line of Command- YES, Coordination- NO) Sažetak   PDF
Jasmin Ahić
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Criminal intelligence and its role in the modern model of police action Sažetak   PDF
Kostadina Klechkaroska
 
Svezak 1, Br. 1 (2014): XIV Dani kriminalističkih nauka EVROPSKI PROJEKTI EEMUS/EFUS I URBIS: PERSPEKTIVE ODREDNICA SIGURNOSTI U GRADOVIMA I MANJIM MJESTIMA / EUROPEAN PROJECTS EEMUS/EFUS AND URBIS: PERSPECTIVES ON SECURITY PROVISION IN THE CITIES AND TOWNS Sažetak   PDF
Gorazd Meško, Andrej Sotlar, Bernarda Tominc
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Fenomenološka obilježja registrovanog kriminaliteta u Federaciji Bosne i Hercegovine / The Phenomenology of Registered Crime in the Federation of Bosnia and Herzegovina Sažetak   PDF
Muhamed Budimlić, Sandra Kobajica, Ljubiša Mandić
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Funkcionalna ovisnost Sudske policije / Functional dependence of the Judicial Police Sažetak   PDF
Mensut Ademi
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Historijski razvoj privatnog detektivstva u BiH i neki specifični poslovi koje obavljaju danas / Historical Development of Private Detective Activities in Bosnia and Herzegovina and some of the Specific Jobs Private Detective Do Nowadays Sažetak   PDF
Sedin Lakača
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Huverov sindrom i policija kao generator Kriminalne djelatnosti / Hoover Syndrome and Police as a Generator of Criminal Activities Sažetak   PDF
Marko Srdanović, Nebojša Bojanić
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Implementacija i unapređenje rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u okviru Ministarstva bezbjednosti BiH / Implementation and Improvement of Directorate for Coordination of Police Bodies within the Ministry of Security Sažetak   PDF
Zoran Kovačević, Zoran Lakić
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Industrijska špijunaža u savremenim uslovima-karakteristike i predmet interesovanja / Industrial espionage in contemporary conditions- characteristics, and the subject of interest Sažetak   PDF
Slobodan Simović, Vojo Laković, Nadežda Gudelj
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka ISRD3 na KOSOVU / ISRD-3 in KOSOVO Sažetak   PDF
Mesut Ademi, Driton Muharremi, Ganimete Ismajli
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Istraživanja nasilja u penalnom sustavu / Violence Researches in Correctional System Sažetak   PDF
Irma Kovčo Vukadin
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Istraživanje bezbjednosnih pojava u nebezbjednim uslovima / Reachers on Security Phenomena and Security in Unsafe Conditions Sažetak   PDF
Goran Blagojević
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Istraživanje ratnih zločina sa aspekta značaja izbora ljudskih resursa Državne agencije za istrage i zaštitu / War Crimes Investigation from the Aspect of the Importance of Human Resources Selection within State Investigation and Protection Agency Sažetak   PDF
Omer Gabela
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Istražna psihologija kao okvir za primjenu psihologijskih znanja i vještina u procesu kriminalističkog istraživanja / Investigative Psychology as a Framework for Applying Psychological Kowledge and Skills in Criminal Investigation Process Sažetak   PDF
Irma Deljkić, Adnan Fazlić
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Korupcija, izazov za institucije Kosova / Corruption, the challenge for Kosovo institutions Sažetak   PDF
Reshat Maliqi
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Kriminalistička trasologija u otkrivanju fingiranih saobraćajnih nezgoda i utvrđivanje identiteta vozača u saobraćajnim nezgodama / Criminalistics Tracing in Detecting Feigned Road Accidents and Identifying Drivers in Road Accidents Sažetak   PDF
Denis Pijetlović
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Kriminalističko-forenzička sredstva i metode u obezbjeđivanju dokaza u istrazi / Criminal forensic tools and methods in providing evidence in the investigation Sažetak   PDF
Mladen Vuković, Dragan Božičković
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Kriminalistika i suvremeni trendovi u sigurnosnom menadžmentu Sažetak   PDF
Kemail Shaqiri, Fidair Berisha, Hazir Lushaj
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Kriminologija, kriminalistika i sigurnosne studije u Sloveniji - između istraživanja, nastave i zapošljavanja diplomiranih varstvosloveca / Criminal justice and security studies in Slovenia - between research, teaching and employment of graduate Sažetak   PDF
Gorazd Meško
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Krivično djelo ubistva sa kriminalističkog i krivičnopravnog aspekta / The Criminal Offence of Murder from the Criminal and Legal Aspect Sažetak   PDF
Fidair Berisha
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Ljudski resursi u policijskim strukturama Bosne i Hercegovine / Human Resources in the Police Structures of Bosnia and Hercegovina Sažetak   PDF
Fuad Džaka
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Mobbing kroz prostorni diskurs / Mobbing through Spatial Discourse Sažetak   PDF
Vanja Elezović
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Mogu li kriminološka istraživanja pridonijeti objektivizaciji i depolitizaciji pristupa ratnim zločinima / Can Criminmological Research Contribute to Raise Objectification and Unpolitical Approach to War Crimes Sažetak   PDF
Vladimir Obradović
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Multidisciplinarni pristup koordinaciji sudionika sigurnosnog sektora / A Multidisciplinary Aproach to the Coordination of the Participants of the Security Sector Sažetak   PDF
Branko Mihaljević, Matea Penić Sirak
 
Svezak 1, Br. 1 (2015): XV Dani kriminalističkih nauka Nadzor nad radom policije – kriminološki aspekt / Police Oversight - The Criminology Aspect Sažetak   PDF
Irma Kovčo Vukadin, Ivan Pakšić
 
1 - 25 od 50 stavke/a 1 2 > >>