THE ROLE OF THE SUBJECTS OF THE PRIVATE SECURITY SUBSISTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN PROVIDING SECURITY IN URBAN AREAS

Borče Petrevski, Marjan Nikolovski

Sažetak


Transformacija društveno-političkog i ekonomskog sistema u zemljama u tranziciji, uključujući i Makedoniju, dovela je do velikih promena, čime je privatna svojina stekla dominantni oblik, nastala je uzastupna decentralizacija određenih ovlašćenja od javnog ka privatnog obezbeđenja.

Segmenti podsistema privatne bezbednosti, tj. agencije za obezbeđenje ljudi i imovine i detektivi, sa svog položaja u bezbednosnom ambijentu, dobijaju značajnije mesto i ulogu u održavanju opšte bezbednosti, čime imaju važan udeo u uspešnom obezbeđivanju i sigurnosti urbanih sredina u jednoj modernoj državi, a posebno u preventivnoj funkciji.

Podaci da je dosad Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Makedonije izdalo 333 dozvola za rad agencijama za obezbeđenje ljudi i imovine (od kojih na tržištu aktivno rade oko 114), Komora Republike Makedonije za privatno obezbeđenje izdala je oko 19.000 licenci i oko 5.300 službenih legitimacije, kao i to da su registrovani i rade osam privatnih detektiva, ukazuje da postoji napredak u razvoju ovog bezbednosnog podsistema u RMakedonije, uprkos određenim nedostacima, počeo značajno da se razvija u poslednjih deset godina.

Generalno, aktivnosti subjekata podsistema privatnog obezbeđenja u R.Makedoniji, imaju pozitivan doprinos bezbednosti naše zemlje i pružanje veće sigurnosti u urbanim sredinama, dopunjujući policiju u nekim njenim aktivnostima, tako da danas, pored fizičkog i tehničkog obezbeđenja ljudi i imovina,aktivnosti agencija za obezbeđenja i detektiva su također usmerene ka sprečavanju i borbe protiv određenih oblika organizovanog kriminala, uključujući osiguravajuće prevare, povrede prava intelektualne svojine, rješavanju određenih predmeta koji uključuju krađe vozila itd. Trenutni globalni trend povećanja i razvoja privatnog bezbednosnog podsistema, naspram potrebe za veću sigurnost u urbanim sredinama, zahtevaju uklanjanje i sprečavanje negativnih efekata izazvanih novim i sofisticiranim tehnikama, kao i stalnog prilagođavanja i doizgradnju savremenog sistema bezbednosti (u ovom pravcu i privatne bezbednosti), preko iznalaženja mogućnosti unapređenja njegovog koncepta i proaktivan doprinos uspešnom sprečavanju i suzbijanju kriminala, uopšte.

-----------------------------------

The transformation of the society – the political and economic system in the countries of the transition, among which was the Republic of Macedonia (RM), has brought about enormous changes which with the private property has gained dominant form and gradual decentralization of certain departments in the public and private security came into being. The segments of the private security subsystem (PSS), respectively the security agencies of persons and property and the detectives with their position in the security ambient,  Borce Petrevski, Marjan Nikolovski are gaining significant place and role in the maintaining of the overall security, with which they have important contribution in the successful security and the security of urban areas in one modern country, especially in its preventive function.

The data that the Ministry of Interior Affairs (MOI) in the Republic of Macedonia has issued 333 working permissions to the security agencies of persons and property (114 of which are active on the market), the Chamber of RM for private security has issued around 19.000 licenses and around 5.300 official identity documents, also that 8 private detectives are registered and working shows that there is a progress in the development of this security subsystem in RM which, despite certain flaws, started to develop significantly in the past ten years.

In general, the activities of the private security subsystem subjects in RM have positive influence on the security in our country and on the ensuring of higher security in urban areas, complementing the police in some of their activities, so that at this point, apart from the physical and technical security of persons and property, the activities of the security agencies of persons and property, and of the detectives are also oriented towards inhibition and fighting against certain forms of organized crime, including the security dishonesties, violations of the intellectual ownership right, solving specific cases regarding vehicles theft etc.


Ključne riječi


sistem bezbednosti ; privatna bezbednost ; agencije za obezbeđenje ljudi i imovine ; detektivi ; sigurnost u urbanim sredinama ; security system ; private security ; security agencies of persons and property ; detectives ; security in urban areas

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##