BEZBEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA KAO FAKTOR RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE / SAFETY OF THE ROAD TRAFFIC AS FACTOR OF DEVELOPMENT IN TOURISM IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Gordana Dobrivojević, Zorica Kojčin, Mato Žarković

Sažetak


Savremeni turizam se smatra najvećom izvoznom industrijom. Prihodi koje ostvaruje turistički sektor u svetu, naveli su mnoge države da u ovoj uslužnoj delatnosti potraže mogućnost povećanja neto deviznog prihoda i zaposlenosti stanovništva. Jedan od značajnih preduslova za razvoj turizma je i bezbednost drumskog saobraća i prateće infrastrukture. Iako je razvoj avio saobraćaja omogućio ekspanziju turizma i dostupnost dalekih destinacija, za putovanja u zemlje okruženja, ali i za putovanja po dalekim destinacionionim zemljama, drumski je saobraćaj i dalje ima izuzetan značaj. Kvalitetna putna mreža, prateća infrastruktura, saobraćajna i turistička signalizacija, predstavljaju jedan od prvih relevantnih elemenata koji zapažaju, kako putnici koji su u tranzitu, tako i turisti koji su se opredelili za konkretnu turističku destinaciju, a koji konkretnoj destinaciji može da obezbedi značajnju komparativnu prednost u odnosu na druge. S druge strane, brojne okolnosti koje stvaraju povećane rizike po sve učesnike u drumskom saobraćaju, a po turiste u još većoj meri, umanjuju konkurentnost inače atraktivnih turističkih destinacija. S obzirom da razvoj turizma utiče na mnoge sfere ekonomskog razvoja, turističke kompanije i vlade zemalja koje u ovoj uslužnoj delatnosti vide mogućnost ekonomskog razvoja, nastoje da urade što je moguće više kako bi drumski saobraćaj učinile bezbednijim za sve, pa i za turiste. U ovom radu sagledaćemo značaj i uzajamnu povezanost bezbednosti drumskog saobraćaja i razvoja turizma uz poseban osvrt na stanje u Republici Srbiji.

------------------------

Contemporary tourism is considered to be the biggest export industry. Incomes that contemporary tourism achieved in the world, had led many states to look in this service activity to increase net financial income and to increase population employment. One of the significant preconditions for development of tourism is safety of the road traffic and supporting infrastructure. Although the development of air traffic enabled expansion of tourism and accessibility of far destinations, for travelling to surrounding countries but also for travelling to far destinations, road traffic still has significant importance. Road network that has quality, supporting infrastructure, traffic and touristic signaling represents one of the first relevant elements that are noticeable by the travelers that are in transit as well as the tourists who have determined concrete touristic destination, which can provide significant comparative advantage for that concrete touristic destination compared to another. On the other hand, numerous circumstances that create increased risks to all participants in road traffic, especially for tourists, decrease competitiveness of destinations that are otherwise tourist attractive. Considering that the development of tourism affects many spheres of economical development, touristic companies and governments of countries that see possibility of economical development in this service activity, strive to do as much as possible to secure road traffic for all, as well for the tourists. In this article, we will look into significance and correlativity of connection between road traffic and development of tourism, with special review on situation in Republic Serbia.


Ključne riječi


bezbednost; drumski saobraćaj; razvoj turizma; Srbija; safety; road traffic; development of tourism; Serbia

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##