POSLOVI PRIVATNIH DETEKTIVA U URBANIM SRE DINAMA / THE ROLE OF PRIVATE SECURITY BUSINESS IN URBAN SECURITY

Sedin Lakača

Sažetak


Kada govorimo o privatnoj detektivskoj djelatnosti moramo naglasiti da je vrlo malo autora elaboriralo ovu tematiku. Problematika koja se odnosi na ovu djelatnost u BiH zapravo predstavlja potrebu za značajnijom institualizacijom i zakonskim uredbama konkretno na području FBiH. Ova djelatnost u zemljama širom svijeta egzistira dugi niz godina, dok na našem području egzistira relativno kratko, a u Federaciji BiH nikada nije ni postojala. Poslovi privatnih detektiva su različiti i postali su velika potreba ljudima u savremenom svijetu. Kao i svaki drugi poslovi, a u ovom slučaju i privatni detektivski poslovi obrađeni su i predviđeni zakonom. Izuzetak u ovom slučaju jeste bosanskohercegovačka zbilja koja po svojoj karakterističnoj podjeli na Federaciju, RS i Brčko Distrikt, ima pojavu da jedni zakoni, konkretno privatna detektivska djelatnost, postoje u RS-u i Distriktu, dok u Federaciji ne postoji ili su samo u formi prednacrta zakona. Na osnovu prethodno iznesenog, primarni cilj ovog rada jeste ukazivanje na navedenu problematiku i moguće poslove koje obavljaju i trebaju obavljati privatni detektivi u odnosu na urbaane centre u kojima su ti poslovi svakodnevnica. Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje na nivou Federacije gdje smo anketirali veću skupinu respodenata iz različitih područja poslova koje obavljaju. Također, za potrebe ovog rada izvršili smo korelacije odnosa poslova koje obavljaju respodenti i njihove školske spreme. Nakon provedenog istraživanja nameću se obaveze da se što prije usvoje zakonske odredbe na Federalnom nivou i usvoji široka lepeza poslova koje trebaju obavljati privatni detektivi, a samim tim i da se pruži veća individualna zaštita građanima BiH, a posebno građanima Federacije BiH obzirom da zakon o privatnim detektivima ovdje ne postoji. 

--------------------------------

When we talk about private detective activities, we have to admit that very few authors elaborated about this topic. This is a problem actually relating to BiH. Therefore, a need for substancial Institutionalization and the establishment of a legal regulation specifically in this territory of Federation of BiH. This activity in countries, for so many years exist all over the world, while in BiH exists relatively short, and the Federation of Bosnia and Herzegovina never existed at all. The establishment of this private detective job are different and have become a great need for people in this modern world. Like any other jobs, the private detective job is also processed and provided by law. The exceptional characteristics in the case Bosnianherzegovinian territory, is the division of the Federation, Republika Srpska and Brcko District. The Republika Srpska and Brcko District have establishment of private detective law, while in the Federation of BiH has not or is only in the form of pre-draft law with is not implemented. Based on the above, the primary objective of this paper is to point out this issue and relate possible the tasks they perform which are carried out by private detectives in relation to urban centers where these jobs exist everyday. For the purposes of this paper we conducted a survey in the Federation where we surveyed a larger group of respondents from different areas of their activities specifically on their field of study and work. Also, for the purposes of this study, we performed a correlation relation study based on the activities of the respondents and their educational achievement. After the research we suggest and oblige that, this law or legislation should be immediately adopted at the Federational level and also to substain a wide range of tasks that need toestablish the private detectives and thus provide greater individual protection to citizens and especially, the citizens of the Federation of Bosnia and Herzegovina since, the law on private detectives are enforced.


Ključne riječi


privatni detektivi ; poslovi ; zakoni ; private detectives ; jobs ; law.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##