PREVENCIJA SAOBRAĆAJNOG KRIMINALITETA U URBANIM SREDINAMA

Lejla Šaćirović

Sažetak


Prvi korak u funkciji bezbjednosti saobraćaja i saobraćajne prevencije predstavlja praćenje statističkih podataka nadležnih institucija. Nakon uvida u statističke podatke nadležnih institucija potrebno je izvršiti kvalitativnu i kvantitativnu analizu sadržaja dokumenata, te metodom korelacije utvrditi postoji li uopće veza između pojava, veličina i snaga povezanosti i priroda odnosa. Saobraćajni traumatizam proizilazi iz subjektivnih i objektivnih faktora, a stručna i naučna statistika pokazale su da čovjek kao subjektivni faktor prouzrokuje najveći broj saobraćajnih nesreća. Riječ je o djelomično pogrešno iskonstruisanoj činjenici koja kao takva svoje uporište pronalazi upravo u nedovoljnoj istraženosti novijih vrsta kriminaliteta u koju nesumnjivo spada i saobraćajni kriminalitet, a čija ekspanzija zavisi od savremenih uslova života i procesa urbanizacije. Veći broj vozila na ulicama koji nameću potrebe upravo tih savremenih uslova života zahtijeva i više prostora za sigurno odvijanje saobraćaja, odnosno svakodnevno obogaćivanje i jačanje saobraćajne infrastrukture. Istina, veći broj vozila na ulicama znači i veći broj učesnika u saobraćaju - aktivnih vozača koji nesavjesnim postupanjem dovode do pojave saobraćajnog kriminaliteta, ali moramo za početak prihvatiti činjenicu da ne predstavljaju samo nesavjesni vozači uzročnike pojave saobraćajnog kriminaliteta, te da u suzbijanju ove pojave nije potrebno koristiti se samo mjerama kojima se neposredno djeluje na ljudski faktor, jer ćemo u tom slučaju u konačnici dobiti polovična rješenja. Istražujući ovu nedovoljno istraženu oblast, polazeći od osnovne hipoteze koja govori o uslovljenosti porasta saobraćajnog kriminaliteta i procesa urbanizacije, a koristeći naprijed navedene metode, autorica ima za cilj u konačnici ponuditi set preventivnih mjera koje bi mogle biti korisne u suzbijanju saobraćajnog kriminaliteta u urbanim sredinama.

-------------------------

After reviewing the statistics of relevant institutions is necessary to make a qualitative and quantitative analysis of documents, as well as the method of correlation to determine whether there is a general relationship between the occurrence, connections and the relationship. Traffic accidents resulting from the subjective and objective factors. Professional and scientific statistics have shown that man as a subjective factor causing the largest number of traffic accidents. It is a partially wrong fact that is just the lack of researching of new types of crime in which undoubtedly traffic crime falls within, and whose expansion depends on the modern conditions of life and the process of urbanization. A larger number of vehicles on the streets that impose exactly these needs of modern living conditions, requires more space for the safe flow of traffic, and daily enrichment and strengthening of the transport infrastructure. True increasing number of vehicles on the streets means a greater number of road users - drivers who have malpractice give rise to traffic crime, but we need to begin to accept the fact that not  just negligent drivers causes the appearance of a traffic crime, and that in combating this phenomenon is not necessary use only the measures which directly affects the human factor, because in that case we will ultimately get only half the solution. Exploring this undiscovered area, starting from the basic hypothesis that talks about conditionality increase traffic crime and the urbanization process, and using the above methods, the author aims to ultimately offer preventive measures that could be useful in the prevention of traffic crime traffic in urban areas.


Ključne riječi


prevencija ; saobraćajni kriminalitet ; saobraćajne nesreće ; uzroci ; urbane sredine ; prevention ; traffic crime ; traffic accidents ; causes ; urban areas

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##