PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA U REPUBLICI SRBIJI / PREVENTION OF PEER VIOLENCE IN SERBIA

Željko Nikač, Boban Simić

Sažetak


Politička, ekonomska i socijalna kriza društva, kao i nepovoljne društvene okolnosti u poslednjoj deceniji prošlog i početkom ovog veka u Republici Srbiji, uslovile su povećan rizik od izloženosti dece nasilju. Celokupna društvena situacija u Republici Srbiji, odrazila se na porast vršnjačkog nasilja koje poprima sve različitije forme (fizičko, emocionalno, elektronsko idt.) i postaje sve surovije i brutalnije. Vršnjačko nasilje proizvodi konkretne i trajne posledice na odrastanje svakog pojedinca koji učestvuje u tom procesu. Deca nasilnici odrastaju u osobe koje zlostavljaju druge, dok deca žrtve bivaju povređena i zastrašena, što obično prati izostanak uspeha u školi. Uspešna prevencija vršnjačkog nasilja podrazumeva donošenje strategije na nacionalnom nivou, kao i plansko i sistematizovano sprovođenje programa prevencije u vaspitno-obrazovnim institucijama, a sve sa ciljem stvaranja bezbednog i podsticajnog okruženja u kome se neguje atmosfera saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije.

--------------------

The political, economic and social crisis of society, as well as adverse social circumstances in the last decade and the beginning of this century in Serbia, caused an increased risk of exposure of children to violence. The overall social situation in the Republic of Serbia, led to an increase of bullying that takes all the diverse forms ( physical, emotional, electronic, etc.), and becoming harsher and more brutal . Bullying produces concrete and lasting impact on the upbringing of every individual who participates in the process. Children growing up in violent people who abuse others, and child victims are hurt and frightened, which is usually accompanied by lack of success in school. Successful prevention of bullying involves the adoption of a strategy at the national level, as well as a planned and systematic implementation of prevention programs in educational institutions, all with the goal of creating a safe and supportive environment in which to foster an atmosphere of cooperation, respect and constructive communication.


Ključne riječi


deca ; nasilje ; škole ; policija ; children ; violence ; school ; police

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##