ULOGA PRIVATNE ZAŠTITE U URBANOJ SIGURNOSTI / THE ROLE OF PRIVATE SECURITY BUSINESS IN URBAN SECURITY

Ines Krajčak

Sažetak


U današnje moderno doba, razvojem tehnologija i općenitim povećanjem svih oblika ljudskog djelovanja, kao i porastom populacije neosporno se nameće pitanje sigurnosti, kao osnovnog preduvjeta za nesmetani razvoj društva. Postizanje prihvatljive razine sigurnosti ljudi i njihove imovine u njihovim domovima, radnim mjestima te javnim prostorima osnovna je zadaća društva. Obzirom na činjenicu da najveći broj svjetske populacije živi u gradovima, preventivne aktivnosti pri zaštiti osoba i njihove imovine moraju uzeti u obzir sve karakteristike i specifičnosti urbanih sredina. One se očituju u odnosu brojnosti populacije, prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture te vrsti i broju gospodarskih aktivnosti na mogućnost pojave određenih štetnih događaja, kao što su razne vrste kriminaliteta, terorizma, sportskih ili političkih nereda na javnim prostorima ili sportskim natjecanjima i dr., na koje se može i mora utjecati planiranjem i donošenjem normativnih, upravnih, organizacijskih, obrazovnih i propagandnih mjera i aktivnosti, te operativnih primjena s ciljem sprječavanja, odnosno svođenja neželjenih posljedica na najmanju moguću mjeru. Uloga Ministarstva unutarnjih poslova u zaštiti urbanih sredina je dvojaka – ona se očituje kroz rad policije u dijelu preventivnih i operativnih aktivnosti, te kroz službe inspekcija za nadzor djelatnosti privatne zaštite koja u sve većoj mjeri sudjeluje u brojnim društvenim sredinama često pri tome zamjenjujući policijske snage u pružanju zaštite osoba i imovine. Tako se privatna zaštita sve više uključuje u zaštitu kritičnih infrastruktura, posebice rizičnih gospodarskih grana, prometa, nadzora državne granice na zračnim lukama, javnim površinama, poslovnicama novčarskih institucija i drugim društvenim aktivnostima. Statistički pregled pojavnosti kaznenih djela u Republici Hrvatskoj dokazuje razinu važnosti uključenja privatne zaštite u opći društveni sustav sigurnosti, koji mora biti potpora policiji u preventivnim i operativnim aktivnostima, pri čemu se mora permanentno osuvremenjivati kroz unaprjeđenje postojeće legislative. Rad donosi prijedlog mjera zaštite koje se temelje na optimalnom korištenju ljudskih resursa i potencijala u okvirima poslova zaštite i sigurnosti, te stalnu edukaciju, promidžbu i informiranje građana o mjerama i metodama zaštite i samozaštite, optimalnom planiranju i organizaciji urbanih prostora u kojima se odvija gospodarska i sva druga aktivnost ljudi radi preventivnog djelovanja na potencijalne počinitelje kaznenih djela, uspostavi učinkovitog integralnog sustava zaštite koji mora imati odgovarajuću primjenu sukladno stvarnim potrebama i realnim rizicima ugrožavanja i koji uključuje sve mjerodavne subjekte koji se bave poslovima urbanizma, arhitekture, ekologije, sigurnosti i dr., optimalno sastavljenim planovima i programima zaštite, sigurnosnih procedura rizičnih poslovanja i aktivnosti, uspostavi učinkovitih preventivnih aktivnosti policije uključivanjem optimalnog broja „kontakt policajaca“ i policijskih ophodnji, korištenju
tjelesne i tehničke zaštite, zaštiti informacijskih sustava, te osobnih i drugih podataka, permanentnom ažuriranju propisa koji uređuju problematiku sigurnosti društva i nadzorom njihove primjene, te bržem i transparentnijem kažnjavanju počinitelja kaznenih djela, uz odgovarajuću medijsku potporu.

-----------------

In today’s modern world with the developing technology and general increase of all forms of human activities, as well as the increase of population, there undeniably arises a question of security, as a basic prerequisite for unhindered development of society. Reaching an acceptable level of security of people and property in their homes, at their work places and in public places is a basic task of our society. Given that the majority of world population lives in cities, preventive activities related to the protection of individuals and their property have to take into consideration all the characteristics and specific features of urban communities. These are manifested in the relationship between the size of population, traffic, telecommunications and public utility infrastructure, type and number of economic activities and the possible emergence of some adverse incidents, such as various forms of crime, terrorism, sports or political disorders in public places or sports competitions etc. which can and must be influenced by planning and adopting normative, administrative, organisational, educational and promotional measures and activities, as well as practical implementation in order to prevent and reduce adverse consequences to a minimum. The role of the Ministry of the Interior in protecting urban communities is of two kinds - it is manifested in preventive and operational policing and through departments for the inspection of private security sector which has lately been increasingly involved in numerous communities thereby often replacing the police force in the protection of individuals and their property. Thus, private security sector is increasingly getting involved in critical infrastructure protection, in particular high-risk business sector, traffic, state border protection at airports, public places, offices of monetary institutions and other social activities. A statistical overview of crime incidence in the Republic of Croatia proves the importance of involving the private security sector in the general social protection system, having to serve as support to the police in their preventive and operational activities, and with the requirement of its permanent modernisation through the updating of the existing legislation. This paper brings forward a proposal of protection measures based on the optimum use of human resources and potentials within the framework of security and protection business, and permanent education, promotion and informing of citizens about the measures and methods of protection and self-protection, optimum planning and organisation of urban areas where business and all other activities take place aimed at preventive activities against potential offenders, the establishment of an efficient integral protection system which has to be implemented according to real needs and realistic threat risks and which includes all relevant entities engaged in urbanism, architecture, ecology, security, etc., acceptable plans and programmes of protection, security procedures in high-risk businesses and activities, the establishment of efficient police preventive activities by involving an appropriate number of community police officers and police patrols, the use of physical and technical protection, the protection of information systems and personal and other data, permanent updating of regulations stipulating the issues of safety and security in the society and the supervision of their implementation, as well as faster and more transparent punishing of offenders, with an appropriate media support.


Ključne riječi


prihvatljiva razina sigurnosti; obvezni prostorni pokazatelji; djelatnost privatne zaštite; tjelesna i tehnička zaštita; objekti kritične infrastrukture; integralna društvena zaštita; novčarske institucije; javne površine; kontakt-policajac; video nadzor;

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##